Handels­betingelser

1. Generelt:

Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Profort A/S’s mobiltelefonitjeneste, indgået mellem kunden og Profort A/S (efterfølgende benævnt Profort). Oprettelsesgebyr og abonnementsydelse kan ses via www.profort.com. Der tages forbehold for prisændringer på ydelser, samt takster. SIM‐kortet må kun benyttes i GSM‐enheder produceret af Profort. Overholdes dette ikke, er Profort berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel.

 

2. Aftalen:

2.1
Aftalen indgås mellem kunden og Profort. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og Proforts prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser, leveret i henhold til denne aftale. Kun myndige personer kan indgå aftale med Profort.

2.2
Aftalen indgås ved, at kunden udfylder oprettelsesbilag via www.profortsimkort.dk og tilkendegiver at have accepteret abonnements‐betingelserne. Bestiller kunden ikke via internettet, er aftalen indgået i det øjeblik, Profort har modtaget en udfyldt og underskrevet aftale fra kunden og har godkendt kunden ved at aktivere denne i systemet. Det er en forudsætning, at kunden har en e‐mail ‐adresse.

2.3
Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde Proforts abonnementsbetingelser og samtidig skal kunden give en række oplysninger. Kundeoplysningerne er bl.a. firmanavn og adresse, telefonnummer samt e‐mailadresse.

2.4
Kunden har pligt til straks at opdatere udløbet betalingskort på sin konto via www.profortsimkort.dk.

2.5
Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet Profort, eller hvis Profort ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning. Betalt abonnementsafgift refunderes ikke.

2.6
Overførsel af telefonnummer kan ikke ske.

2.7
Opkald til en række højt takserede telefonnumre, eksempelvis 90‐numre, og udlandstelefoni er som udgangspunkt blokeret af Profort, hvorfor abonnementet ikke virker i udlandet.

2.9
Profort forbeholder sig retten til altid at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som ikke forfaldne) med Profort dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra Profort at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. Profort er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er Profort berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel.

 

3. Betaling og fakturering:

3.1
Profort er berettiget til at opkræve oprettelses‐ og ændringsafgift for selve aftalen. Profort er desuden berettiget til at opkræve afgift for overforbrug, supplerende tjenester og services.

3.2
Profort afregner og fakturerer halvårligt eller årligt. Overforbrug, supplerende tjenester og services kan dog straksfaktureres. Fakturakopi fremsendes på e‐mail.

3.3
Betaling trækkes automatisk via kundens kreditkort. Hvor intet er angivet, er alle beløb eksklusiv moms. Profort forbeholder sig ligeledes retten til at spærre tjenesten i tilfælde af manglende betaling.

3.4
Regningsspecifikation. Der udarbejdes ingen særskilt regningsspecifikation.